BELEIDSPLAN

Stichting Duofietsen Bladel  2022 - 2025

 

Inleiding

Doelstelling

Visie

Doelgroep

Organisatie

Financiën

 

Inleiding

Aansluitend bij initiatieven in de regio ontstond het idee om ook in Bladel ouderen en minder-valide inwoners in de gelegenheid te stellen om met een vrijwilliger samen te fietsen op een duo-fiets om  daarmee het sociale isolement proberen te voorkomen.

Uit CBS-gegevens blijkt dat in de gemeente Bladel een groot deel van de bevolking bestaat uit inwoners van boven de leeftijd van 65 jaar .

Op 1 januari 2023 was hier 22 %  ouder dan 65 jaar ( 20 % in geheel Nederland ).

Dat betekent ook dat er veel behoefte bestaat aan activiteiten buiten de deur, zoals fietsen  voor personen die dat niet (meer} zelfstandig kunnen.

 

Doelstelling

De Stichting stelt zich ten doel om een bijdrage te leveren aan het sociale klimaat in Bladel, waarbij extra aandacht zal worden besteed aan mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking die niet meer zelfstandig kunnen fietsen.

Zij tracht dit doel te bereiken door activiteiten te organiseren die met name bestaan uit het maken van fietstochten met mensen die dat niet meer zelfstandig kunnen.

Daartoe wordt gebruik gemaakt van aangepaste fietsen zoals duo­ fietsen en rolstoel-fietsen.

De belangrijkste doelstellingen voor het project zijn:

* Het verkrijgen van de benodigde middelen voor aanschaf en onderhoud van de fietsen

* Werven, selecteren, oefenen en begeleiden van de vrijwilligers

* Zorgen voor voldoende bekendheid bij zowel potentiële deelnemers als vrijwilligers via               publicaties etc.

* Contacten leggen voor regionale informatie uitwisseling en samenwerking

 

Visie

Stichting Duofietsen Bladel vindt het belangrijk dat ouderen en mensen met een beperking de mogelijkheid krijgen voor meer beweging, om naar buiten te kunnen gaan en onder de mensen te zijn.

Veel mensen kunnen door een fysieke beperking niet of nauwelijks de deur uit. We zorgen dat de omgeving voor hen weer binnen handbereik komt. Ook het gevoel van eenzaamheid is sterk gerelateerd aan het niet meer buiten de deur komen, evenals het minder lichamelijk bewegen.

Fietsen samen met een vrijwilliger op een duo-fiets maakt het mogelijk door actieve deelname een bijdrage te leveren aan sociale contacten en betere conditie van de deelnemers.

Neveneffect is ook dat eventuele mantelzorgers van de gasten even op adem kunnen komen.

 

Doelgroep

Stichting Duofietsen Bladel brengt mensen die graag fietsen, maar dit niet (meer) zelfstandig kunnen samen met fietsvrijwilligers.

De 'gasten' kunnen mensen zijn met een lichamelijke of verstandelijke beperking alsmede mensen met een tijdelijke blessure

De 'gasten' zijn afkomstig uit de kernen Bladel en Netersel en dienen in voldoende mate lichamelijk in staat te zijn deel te nemen aan het duo­fietsen. De fietsvrijwilligers hebben geen opleiding voor specifieke begeleiding van passagiers.

 

Organisatie

De Stichting Duofietsen Bladel is een zelfstandige instelling en niet gebonden aan enige andere organisatie.

Conform artikel 4.4 van de statuten worden bestuursleden niet bezoldigd en verrichten zij hun werkzaamheden geheel belangeloos.

Het huidige bestuur bestaan uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden.

De Stichting voldoet aan haar publicatieplicht door het publiceren van de benodigde documenten op haar website.

De Stichting schaft fietsen aan en onderhoudt deze. Als er voldoende geldmiddelen zijn en er is behoefte aan uitbreiding van het aantal fietsen zal het bestuur meerdere fietsen aanschaffen.

Vrijwilligers zorgen voor een planning van zowel vrijwilligers als gasten. Indien wenselijk is er samenwerking en afstemming met andere organisaties, bijvoorbeeld uit de gezondheidszorg.

 

Financiën

Stichting Duofietsen Bladel heeft geen winstoogmerk. De Stichting genereert haar inkomsten uit de opbrengsten van activiteiten door de Stichting, vrijwillige bijdragen, schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en overige baten.

De Stichting vraagt ook een ANBl status aan en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Van de deelnemers zal per ochtend of middag een kleine bijdrage worden gevraagd.

De vrijwilliger ontvangt, indien van toepassing, een vergoeding in de door hem of haar gemaakte kosten.,

De registratie van inkomsten en uitgaven zal door de penningmeester plaats vinden conform de financiële richtlijnen hiervoor o.a. zoals vastgelegd in de statuten van de Stichting.

 

ALGEMENE GEGEVENS

Stichting Duofietsen Bladel

Postadres secretariaat: Molenstraat 8, 5531ED Bladel

Website:                        www.duofietsenbladel.nl

E-mail:                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK nummer:                 851578

Bankrekening:               NL74ABNA 09 17 57 35

RSIN nummer                86 35 29 616

 

PRIVACYBELEID STICHTING DUOFIETSEN BLADEL

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting verwerkt. Met deze privacyverklaring informeren we u over de wijze waarop de Stichting persoonsgegevens verwerkt van een ieder waarmee zij een relatie heeft. In dit document waar gesproken wordt over relatie zoals hierboven genoemd, wordt iedere persoon van 18 jaar en ouder bedoeld.

Indien u uw persoonsgegevens aan de Stichting verstrekt geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Dit Privacybeleid houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  1. Verantwoordelijke.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Stichting Duofietsen Bladel.  Voor het toepassen en uitvoeren van dit Privacybeleid is het bestuur van de Stichting verantwoordelijk. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen met het bestuur door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

  1. Persoonsgegevens:  welke, doel, bewaartermijnen.

Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor andere doeleinden dan in dit Privacybeleid beschreven staat.

2.1a De Stichting verwerkt de volgende persoonsgegevens van vrijwilligers:

-naam (voornaam, achternaam);

-adres (postcode, straat+huisnummer, woonplaats);

-telefoonnummer(s);

-geboortedatum ;

-e-mailadres;

-beschikbaarheid en eventueel voorkeur voor gasten.

2.1b De Stichting verwerkt de in sub2.1a genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: -communicatie tussen de Stichting en de vrijwilliger; -het maken van rapportages om fietsgebruik in beeld te krijgen en hiermee de persoonlijke dienstverlening te verbeteren.

2.1c Gegevens worden verstrekt door de vrijwilliger zelf via het inschrijfformulier en bij het intakegesprek.

2.1d Gegevens worden opgeslagen:

*op papier in een map alleen toegankelijk voor het secretariaat;                                                                                                                                *digitaal in een beschermd programma: Deze gegevens zijn toegankelijk voor de bestuursleden, coördinatoren en de betreffende vrijwilliger en kunnen ingezien en gewijzigd worden door de betreffende vrijwilliger.

2.1e De Stichting verwerkt en bewaart persoonsgegevens zoals in 2.1a beschreven gedurende de periode waarin de vrijwilliger actief is voor de Stichting. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

2.2 Gasten.

2.2a De Stichting verwerkt de volgende persoonsgegevens van gasten:

-naam (voornaam, achternaam);

-adres (postcode, straat+huisnummer, woonplaats);

-telefoonnummer(s);

-geboortedatum;

-e-mailadres (eventueel van familie/mantelverzorger);

-voorkeuren voor dagen en tijden en evt. vrijwilliger(s);

-huisarts en telefoonnummer;

-contactnaam en telefoonnummer in geval van calamiteiten;

-informatie die belangrijk is voor de vrijwilliger in geval van calamiteiten. Denk aan fysieke en/of geestelijke beperkingen en eventuele medicijnen.

2.2b De Stichting verwerkt de in sub2.2a genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:- communicatie tussen de Stichting en de gast; -informeren vrijwilliger over de gast i.v.m. veiligheidsdoeleinden; -het maken van rapportage om fietsgebruik in beeld te krijgen en hiermee de persoonlijke dienstverlening te verbeteren; -het bijhouden van betalingen en het voeren van de financiële administratie.

2.2c Gegevens worden verstrekt door de gast zelf via het inschrijfformulier en bij het intakegesprek.

2.2d Gegevens worden opgeslagen:

*op papier in een map alleen toegankelijk voor het secretariaat; uitgezonderd bankgegevens;

*digitaal in een beschermd programma alleen toegankelijk voor bestuursleden en coördinatoren en kunnen ingezien en gewijzigd worden door de betreffende gast.

2.2e De Stichting verwerkt en bewaart persoonsgegevens zoals in 2.2a beschreven gedurende de duur van waarin de gast deelnemer is van de Stichting. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd; uitgezonderd bankgegevens waarvan de Stichting wettelijk verplicht is deze te bewaren.

2.3 Teamleden.

2.3a Onder teamleden wordt verstaan: bestuur van de Stichting en alle vrijwilligers werkzaam voor de Stichting met een coördinerende taak ( bijv. coördinator gasten & vrijwilligers, routebeschrijver, technische fietsbeheerder). 2.3b De Stichting verwerkt de volgende persoonsgegevens van haar teamleden: naam, adresgegevens, functie, telefoonnummer(s) en e-mailadres.

2.3c De Stichting verwerkt de in sub2.3b genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: communicatie binnen de Stichting; communicatie buiten de Stichting, bv. door het plaatsen van namen en foto’s op de website / publicaties; of aan potentiële vrijwilligers zodat zij contact kunnen opnemen met het juiste teamlid.

2.3d De Stichting verwerkt en bewaart persoonsgegevens zoals in 2.3b beschreven gedurende de duur tot maximaal een jaar na beëindiging van de relatie met het teamlid. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

2.4 Zakelijke partners.

2.4a Voor de uitvoering van haar werkzaamheden maakt de Stichting gebruik van de diensten van derden, bijvoorbeeld leveranciers die werken/leveren conform het gestelde in de AVG.

2.4b De Stichting verwerkt de volgende persoonsgegevens van haar contactpersonen bij haar zakelijke partners: naam, telefoonnummer,                                  e-mailadres.

2.4c De Stichting verwerkt de in sub2.4a genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: contacteren over zaken aangaande de samenwerking.

2.4d De Stichting verwerkt en bewaart persoonsgegevens zoals in 2.4a beschreven gedurende de duur tot maximaal een jaar na beëindiging van de relatie met de zakelijke partner. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

2.5 Donateurs en sponsoren.

2.5a De Stichting verwerkt de volgende persoonsgegevens van donateurs en sponsoren: naam, adres, bankrekeningnummer en e-mailadres. Als de werkzaamheden dit verlangen (bv. bij een belverzoek) verwerken wij aanvullend het telefoonnummer. Om donateurs/sponsoren te kunnen vermelden op de website van de Stichting en/of in publicaties vraagt de Stichting uitdrukkelijk toestemming hiervoor.

2.5b De Stichting verwerkt de in sub 2.5a genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: voor de verwerking van de donatie; informeren en contacteren over zaken aangaande de donatie; het voldoen van de wettelijke verplichtingen aangaande een financiële administratie.

2.5c De Stichting verwerkt en bewaart persoonsgegevens zoals in 2.5a beschreven gedurende de duur van het donateurschap. Bij eenmalige donaties verwerkt de Stichting alleen de persoonsgegevens om de donatie mogelijk te maken. Aansluitend worden persoonsgegevens vernietigd in zoverre zij niet nodig zijn om aan de wettelijke bewaarverplichting betreffende de financiële administratie te voldoen.

2.5d Persoonsgegevens betreffende donaties worden alleen verwerkt door de medewerkers van de Stichting die dit nodig hebben voor de uitvoering van zijn/haar functie. Bijvoorbeeld, coördinatoren hebben geen toegang tot deze persoonsgegevens.

2.6 Contact via e-mail, telefoon, contactformulier, afmelden.

2.6a De Stichting verwerkt de volgende persoonsgegevens van personen die contact met ons opnemen via de telefoon, e-mail of via het contactformulier op onze website: naam, woonplaats en e-mailadres. Als de werkzaamheden dit verlangen (bv. bij een belverzoek) verwerken wij aanvullend telefoonnummer. Afmelden bij de Stichting is mogelijk via e-mail of schriftelijk dan wel persoonlijk bij het secretariaat.

2.6b De Stichting verwerkt de in sub 2.6a genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: het beantwoorden van de gestelde vragen dan wel de persoon – op diens verzoek – te informeren en contacteren over zaken aangaande de Stichting en indien van toepassing de reden van afmelden.

            3. Website

3.1 Cookies.

Op onze website maken wij geen gebruik van cookies.

3.2 Beeldmateriaal.

Gedurende bijeenkomsten en andere evenementen van de Stichting kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt door iemand van de Stichting. Deze foto’s en/of video’s kunnen op de website van de Stichting, m et nieuwsinstanties, of op Sociale Media geplaatst worden. Bij het plaatsen op een van deze media wordt altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Indien er toch een foto op staat die uw privacy aantast, stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van de referentie naar de foto/video. Wij zullen deze dan verwijderen van onze platforms.

De Stichting heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en door hen gedeeld worden. Indien u van mening bent dat de Stichting hier een rol in speelt of kan spelen om de betreffende foto’s/video’s te verwijderen, neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De Stichting zal hier dan advies geven of helpen om het materiaal te verwijderen.

3.3 Overig beeldmateriaal.

Het beeldmateriaal getoond op de website of in ander promotiemateriaal van de Stichting is geplaatst met expliciete toestemming van de betrokkenen. Toestemming kan op elk moment ingetrokken worden. Aansluitend zal het beeldmateriaal van de website en ander promotiemateriaal verwijderd wordem.

3.4 Beveiliging.

Ter bescherming van de persoonsgegevens zal de Stichting passende technische en organisatorische maatregelen nemen o.a. met gebruik van goede wachtwoorden.

4 Privacyrechten.

Als gebruiker heeft u verschillende rechten die wettelijk zijn vastgelegd:

*Recht op inzage: u kunt uw persoonsgegevens opvragen via ons algemeen      e-mailadres.

*Recht op rectificatie en aanvulling: U kunt uw persoonsgegevens rectificeren of aanvullen via ons algemeen e-mailadres.

*Recht op dataportabiliteit: in bepaalde situaties kunt u ons vragen om de persoonsgegevens die we over u hebben door te sturen naar een derde partij.

*Recht op vergetelheid: u kunt ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen.

*Recht op beperking van de verwerking: in bepaalde situaties kunt u ons vragen op een beperkt gebruik van uw gegevens.

*Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: wanneer we uw gegevens verwerken op grond van een algemeen of gerechtvaardigd belang kunt u hier bezwaar tegen maken.

*Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering: wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

Mocht u een vraag hebben over een van bovenstaande privacyrechten dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Wij zullen dan in ieder geval binnen de wettelijke termijn van 30 dagen antwoorden.

Mocht u vinden dat wij niet goed met uw persoonsgegevens omgaan en wij kunnen u hiermee niet helpen, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

5. Wijzigingen.

De Stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Indien het een belangrijke wijziging betreft die gevolgen heeft voor de wijze waarop de Stichting de persoonsgegevens van relaties verwerkt, dan maken wij dit kenbaar via berichtgeving op onze website.