PRIVACYBELEID STICHTING DUOFIETSEN BLADEL
 
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting
verwerkt. Met deze privacyverklaring informeren we u over de wijze waarop de
Stichting persoonsgegevens verwerkt van een ieder waarmee zij een relatie
heeft. In dit document waar gesproken wordt over relatie zoals hierboven
genoemd, wordt iedere rechtspersoon van 18 jaar en ouder bedoeld.
Indien u uw persoonsgegevens aan de Stichting verstrekt geeft u uitdrukkelijk
toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te
verwerken. Dit Privacybeleid houdt zich aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG).
 
1. Verantwoordelijke.
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Stichting
Duofietsen Bladel. Voor het toepassen en uitvoeren van dit Privacybeleid is het
bestuur van de Stichting verantwoordelijk. Als u vragen of opmerkingen heeft
over deze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen met het bestuur door
een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
2. Persoonsgegevens: welke, doel, bewaartermijnen.
Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor andere doeleinden
dan in dit Privacybeleid beschreven staat.
2.1a De Stichting verwerkt de volgende persoonsgegevens van vrijwilligers:
-naam (voornaam, achternaam);
-adres (postcode, straat+huisnummer, woonplaats);
-telefoonnummer(s);
-geboortedatum ;
-e-mailadres;
-beschikbaarheid en eventueel voorkeur voor gasten.
2.1b De Stichting verwerkt de in sub2.1a genoemde persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden: -communicatie tussen de Stichting en de vrijwilliger; -het
 
maken van rapportages om fietsgebruik in beeld te krijgen en hiermee de
persoonlijke dienstverlening te verbeteren.
2.1c Gegevens worden verstrekt door de vrijwilliger zelf via het
inschrijfformulier en bij het intakegesprek.
2.1d Gegevens worden opgeslagen:
*op papier in een map alleen toegankelijk voor het secretariaat;
*digitaal in een beschermd programma: Deze gegevens zijn toegankelijk voor
de bestuursleden, coördinatoren en de betreffende vrijwilliger en kunnen
ingezien en gewijzigd worden door de betreffende vrijwilliger.
2.1 e De Stichting verwerkt en bewaart persoonsgegevens zoals in 2.1a
beschreven gedurende de duur van waarin de vrijwilliger actief is voor de
Stichting. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
2.2 Gasten.
2.2a De Stichting verwerkt de volgende persoonsgegevens van gasten:
-naam (voornaam, achternaam);
-adres (postcode, straat+huisnummer, woonplaats);
-telefoonnummer(s);
-geboortedatum;
-e-mailadres (eventueel van familie/mantelverzorger);
-voorkeuren voor dagen en tijden en evt. vrijwilliger(s);
-huisarts en telefoonnummer;
-contactnaam en telefoonnummer in geval van calamiteiten;
-informatie die belangrijk is voor de vrijwilliger in geval van calamiteiten. Denk
aan fysieke en/of geestelijke beperkingen en eventuele medicijnen.
2.2b De Stichting verwerkt de in sub2.2a genoemde persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden:- communicatie tussen de Stichting en de gast; -
informeren vrijwilliger over de gast i.v.m. veiligheidsdoeleinden; -het maken
van rapportage om fietsgebruik in beeld te krijgen en hiermee de persoonlijke
dienstverlening te verbeteren; -het bijhouden van betalingen en het voeren
van de financiële administratie.
 
2.2c Gegevens worden verstrekt door de gast zelf via het inschrijfformulier en
bij het intakegesprek.
2.2d Gegevens worden opgeslagen:
*op papier in een map alleen toegankelijk voor het secretariaat; uitgezonderd
bankgegevens;
*digitaal in een beschermd programma alleen toegankelijk voor bestuursleden
en coördinatoren en kunnen ingezien en gewijzigd worden door de betreffende
gast.
2.2 e De Stichting verwerkt en bewaart persoonsgegevens zoals in 2.2a
beschreven gedurende de duur van waarin de gast deelnemer is van de
Stichting. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd; uitgezonderd
bankgegevens waarvan de Stichting wettelijk verplicht is deze te bewaren.
2.3 Teamleden.
2.3a Onder teamleden wordt verstaan: bestuur van de Stichting en alle
vrijwilligers werkzaam voor de Stichting met een coördinerende taak ( bijv.
coördinator gasten & vrijwilligers, routebeschrijver, technische fietsbeheerder).
2.3b De Stichting verwerkt de volgende persoonsgegevens van haar teamleden:
naam, adresgegevens, functie, telefoonnummer(s) en e-mailadres.
2.3c De Stichting verwerkt de in sub2.3b genoemde persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden: communicatie binnen de Stichting; communicatie buiten
de Stichting, bv. door het plaatsen van namen en foto’s op de website /
publicaties; of aan potentiële vrijwilligers zodat zij contact kunnen opnemen
met het juiste teamlid.
2.3d De Stichting verwerkt en bewaart persoonsgegevens zoals in 2.3b
beschreven gedurende de duur tot maximaal een jaar na beëindiging van de
relatie met het teamlid. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
2.4 Zakelijke partners.
2.4a Voor de uitvoering van haar werkzaamheden maakt de Stichting gebruik
van de diensten van derden, bijvoorbeeld leveranciers die werken/leveren
conform het gestelde in de AVG.
2.4b De Stichting verwerkt de volgende persoonsgegevens van haar
contactpersonen bij haar zakelijke partners: naam, telefoonnummer,
e-mailadres.
 
2.4c De Stichting verwerkt de in sub2.4a genoemde persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden: contacteren over zaken aangaande de samenwerking.
2.4d De Stichting verwerkt en bewaart persoonsgegevens zoals in 2.4a
beschreven gedurende de duur tot maximaal een jaar na beëindiging van de
relatie met de zakelijke partner. Aansluitend worden de persoonsgegevens
vernietigd.
2.5 Donateurs en sponsoren.
2.5a De Stichting verwerkt de volgende persoonsgegevens van donateurs en
sponsoren: naam, adres, bankrekeningnummer en e-mailadres. Als de
werkzaamheden dit verlangen (bv. bij een belverzoek) verwerken wij
aanvullend het telefoonnummer. Om donateurs/sponsoren te kunnen
vermelden op de website van de Stichting en/of in publicaties vraagt de
Stichting uitdrukkelijk toestemming hiervoor.
2.5b De Stichting verwerkt de in sub 2.5a genoemde persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden: voor de verwerking van de donatie; informeren en
contacteren over zaken aangaande de donatie; het voldoen van de wettelijke
verplichtingen aangaande een financiële administratie.
2.5c De Stichting verwerkt en bewaart persoonsgegevens zoals in 2.5a
beschreven gedurende de duur van het donateurschap. Bij eenmalige donaties
verwerkt de Stichting alleen de persoonsgegevens om de donatie mogelijk te
maken. Aansluitend worden persoonsgegevens vernietigd in zoverre zij niet
nodig zijn om aan de wettelijke bewaarverplichting betreffende de financiële
administratie te voldoen.
2.5d Persoonsgegevens betreffende donaties worden alleen verwerkt door de
medewerkers van de Stichting die dit nodig hebben voor de uitvoering van
zijn/haar functie. Bijvoorbeeld, coördinatoren hebben geen toegang tot deze
persoonsgegevens.
2.6 Contact via e-mail, telefoon, contactformulier, afmelden.
2.6a De Stichting verwerkt de volgende persoonsgegevens van personen die
contact met ons opnemen via de telefoon, e-mail of via het contactformulier
op onze website: naam, woonplaats en e-mailadres. Als de werkzaamheden dit
verlangen (bv. bij een belverzoek) verwerken wij aanvullend telefoonnummer.
Afmelden bij de Stichting is mogelijk via e-mail of schriftelijk dan wel
persoonlijk bij het secretariaat.
 
2.6b De Stichting verwerkt de in sub 2.6a genoemde persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden: het beantwoorden van de gestelde vragen dan wel de
persoon – op diens verzoek – te informeren en contacteren over zaken
aangaande de Stichting en indien van toepassing de reden van afmelden.
3. Website
3.1 Cookies.
Op onze website maken wij geen gebruik van cookies.
3.2 Beeldmateriaal.
Gedurende bijeenkomsten en andere evenementen van de Stichting kunnen
foto’s en/of video’s worden gemaakt door iemand van de Stichting. Deze foto’s
en/of video’s kunnen op de website van de Stichting, m et nieuwsinstanties, of
op Sociale Media geplaatst worden. Bij het plaatsen op een van deze media
wordt altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Indien er toch een foto
op staat die uw privacy aantast, stuur dan een e-mail naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van de referentie naar de
foto/video. Wij zullen deze dan verwijderen van onze platforms.
De Stichting heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door
derden en door hen gedeeld worden. Indien u van mening bent dat de Stichting
hier een rol in speelt of kan spelen om de betreffende foto’s/video’s te
verwijderen, neem dan contact op met ons via
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De Stichting zal hier dan advies geven of
helpen om het materiaal te verwijderen.
3,3 Overig beeldmateriaal.
Het beeldmateriaal getoond op de website of in ander promotiemateriaal van
de Stichting is geplaatst met expliciete toestemming van de betrokkenen.
Toestemming kan op elk moment ingetrokken worden. Aansluitend zal het
beeldmateriaal van de website en ander promotiemateriaal verwijderd
wordem.
3.4 Beveiliging.
Ter bescherming van de persoonsgegevens zal de Stichting passende
technische en organisatorische maatregelen nemen o.a. met gebruik van goede
wachtwoorden.
 
4 Privacyrechten.
Als gebruiker heeft u verschillende rechten die wettelijk zijn vastgelegd:
*Recht op inzage: u kunt uw persoonsgegevens opvragen via ons algemeen
e-mailadres.
*Recht op rectificatie en aanvulling: U kunt uw persoonsgegevens rectificeren
of aanvullen via ons algemeen e-mailadres.
*Recht op dataportabiliteit: in bepaalde situaties kunt u ons vragen om de
persoonsgegevens die we over u hebben door te sturen naar een derde partij.
*Recht op vergetelheid: u kunt ons vragen uw persoonsgegevens te
verwijderen.
*Recht op beperking van de verwerking: in bepaalde situaties kunt u ons
vragen op een beperkt gebruik van uw gegevens.
*Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: wanneer we uw
gegevens verwerken op grond van een algemeen of gerechtvaardigd belang
kunt u hier bezwaar tegen maken.
*Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering:
wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of
profilering.
Mocht u een vraag hebben over een van bovenstaande privacyrechten dan
kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen dan in ieder geval binnen de
wettelijke termijn van 30 dagen antwoorden.
Mocht u vinden dat wij niet goed met uw persoonsgegevens omgaan en wij
kunnen u hiermee niet helpen, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij
de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
5. Wijzigingen.
De Stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het
privacybeleid. Indien het een belangrijke wijziging betreft die gevolgen heeft
voor de wijze waarop de Stichting de persoonsgegevens van relaties verwerkt,

dan maken wij dit kenbaar via berichtgeving op onze website.